Můj profesionální salon

Jediný magazín, který kdy budete jako profesionál pracující v beauty oboru potřebovat
3 minuty čtení

Nejčastější dotazy týkající se schválení provozovny osobních služeb Hygienickou stanicí

Službou péče o tělo (holičství, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a činnost, při níž je porušována integrita kůže – tetování, permanentní make-up) je dle zákona č. 258/2000 Sb. činnost epidemiologicky závažná, zabývá se jimi tedy správní úřad – Krajská hygienická stanice.

Provozovna je nebytový prostor, který musí být schválen rozhodnutím stavebního úřadu pro tento účel užívání (služby péče o tělo). Ať už se jedná o kolaudační souhlas nebo změnu účelu užívání. Stavební úřad vyžaduje jako podklad pro svá řízení závazné stanovisko vydané KHS (dotčený správní úřad).

Je tedy nutné předložit místně příslušnému pracovišti KHS tyto dokumenty: žádost o vydání stanoviska, projektovou dokumentaci nebo schematický dispoziční nákres provozovny (včetně zakreslení hygienického zázemí), textový dokument s charakterizací provozovny – vybavením a uspořádáním provozovny, odvětráváním: přirozené okny, či umělé VZT; zajištění osvětlení; topení; popis podlahových ploch (snadno omyvatelný materiál); obklady (eventuelně omyvatelný povrch) stěn u umývadel a na WC, a dále vybavení dalšími pořizovacími předměty – pedikérská vanička, výlevka, sprchy atd., dle druhu činnosti. Provozní umývadlo (s tekoucí studenou pitnou a teplou vodou) musí být umístěno přímo v pracovní místnosti provozovny (k dispozici pracovníkovi pro nutnou osobní hygienu po každém výkonu činnosti).

Legislativa: § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) téhož zákona, a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora citovaného zákona a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Co je nutné zajistit před zahájením provozování činnosti – služby péče o tělo?

  • Ověřit si, zda dané prostory jsou u stavebního úřadu vedeny jako prostory určené pro provozovnu služby péče o tělo (viz víše).
  • Vypracovat provozní řád a předložit ho ke schválení místně příslušnému pracovišti KHS, spolu s žádostí o schválení provozního řádu. Obsahující následující informace: základní údaje o provozovně, údaje o osobě vykonávající službu péče o tělo, popis činnosti, použití strojů, přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou, podmínky dezinfekce a sterilizace, zásady osobní hygieny pracovníků a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s prádlem a očisty prostředí provozovny, zabezpečení vybavené lékárničky první pomoci dle poskytované služby, aj. Nutno žádat vždy, při změně adresy provozovny anebo změně v údajích týkajících se osoby vykonávající služby péče o tělo (např. zněna příjmení po sňatku).

Legislativa: § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. a) téhož zákona.

§ 21 odst. 3 a 4 a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy je potřeba sterilizovat na provozovně nástroje?

Sterilní nástroje je třeba mít všude tam, kde dochází k porušování integrity kůže /např. pedikura, tetovací studia/ podle § 51 písm. i/ vyhl. č. 137/2004 Sb o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaných. Sterilizace se provádí ve vlastním sterilizátoru na provozovně nebo smluvně.